ขึ้นชื่อว่าการแข่งขันกีฬา ย่อมต้องมีการเคลื่อนไหว, แสดงปฏิกิริยาทางร่างกายไปตามทักษะและกฎกติกาของแต่ละประเภทกีฬานั้นๆ  ขึ้นชื่อว่าการแข่งขันกีฬา ย่อมต้องมีการเคลื่อนไหว, แสดงปฏิกิริยาทางร่างกายไปตามทักษะและกฎกติกาของแต่ละประเภทกีฬานั้นๆ