“ปอป้อ” ทรัพย์สิรี : มากกว่าฝันคือการทำให้เป็นจริงและก้าวไปให้ไกลกว่า  “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี : มากกว่าฝันคือการทำให้เป็นจริงและก้าวไปให้ไกลกว่า